Geschiedenis

1000x343 geschiedenisEen eeuw Heerenveens Muziekcorps

Op 18 februari 1905 stond de volgende

advertentie in het NIEUWSBLAD VAN FRIESLAND

(Hepkema’s courant):

Opheffing der muziekverenigingen

Woudklank en Concordia

Te HEERENVEEN

Bovengenoemde verenigingen geven kennis

Dat zij op heden den 17 Febr.

Hebben opgehouden te bestaan.

H.H. kunstlievende leden en donateurs dan-

kende voor den steun harerzijde betoond.

De ex. Besturen

Dat door hen den 17 Febr. Is opgericht

ééne vereeniging onder den naam van

Heerenveen’s Muziekcorps.

Hopende en vertrouwende dat zij thans

veler steun zal mogen ontvangen.

Het bestuur:

J. ROORDA

J. v.d. SLUIS

Tj. VISSER

J. WIERDA

W. KORFF

Dat het een actieve vereniging is blijkt uit de vele concoursen en marswedstrijden waaraan ze meedeed. Ook uit jaarverslagen blijkt het een actieve club, per jaar 4 concerten en ca. 25 marsen en huldigingen van bedrijven, jubilarissen e.d. Geldzorgen spelen voortdurend een rol.

Bij het 25-jarig jubileum bood een damescomité (echtgenotes van muzikanten) de vereniging fl. 225.- aan, bestemd voor een nieuw vaandel. “Toen het vaandel gereed was, werd er een optocht door de gehele plaats gehouden met het vaandel en het damescomité voorop, wat veel bekijks had.” Dat jaar “gingen we ook naar het … concours te Menaldum, voor het eerst in de afdeling uitmuntend. Gewoontegetrouw werd er bij aankomst te Heerenveen een optocht gehouden welke echter niet tot z’n recht kwam daar het een noodweer werd en wij op de vlugste manier een heenkomen moesten zoeken.”

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd er een nationaal federatief concours georganiseerd door HMC. “Met officiële ontvangst op Crackstate.”

De feestelijke herdenking is wegens ziekte en overlijden van de secretaris naar 1956 verschoven. Een comité zorgde voor nieuwe uniformen (….” Maar we hadden liever nieuwe instrumenten gehad”). De inmiddels opgerichte drumband van de Brandweer is nu zo ver gevorderd dat ze in het openbaar optraden bij de optocht van “Lyts Klein Thialf”.

Rond 1965 hing het voortbestaan van Heerenveens Muziekcorps aan een zijden draadje, er waren nog 17 leden en het bestuur bestond uit één man. Maar door inzet van een aantal leden was aan het eind van de jaren 70 de crisis overwonnen, er waren ongeveer honderd leden bij harmonie, drumband en jeugdorkest. Het 75-jarig jubileum werd dus uitbundig gevierd. Een tentoonstelling, een feestelijke uitvoering waarbij de samenvoeging van Concordia en De Woudklank werd uitgebeeld en er is een film gemaakt over HMC. Deze film is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan op video en op DVD gezet (hij is zelfs te koop!).